تاریخچه

تاریخچه شرکت

شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت شاهد در تاریخ 1374/07/17 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شماره 116643 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجامع عمومی فوق العاده مورخ 1387/06/20 و 1389/09/20 نام شرکت به ترتیب به شرکت خدمات مالی و مدیریت شاهد و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد تغییر یافت و شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت شاهد (سهامی عام) می باشد.
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه که به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/09/20 اصلاح گردیده است، عبارت است از : خرید، فروش ،ساخت املاک و مدیریت نظارت فنی برامور ابنیه و مستغلات، اجرای کلیه پروژه های ساختمانی عمرانی و تاسیساتی و هرگونه فعالیت فنی و مهندسی در زمینه های مختلف صنعتی و بازرگانی ، طراحی و اجرای سیستم های مالی، ارزیابی سهام و انجام امور تسویه  شرکتها.