سرمایه و سهامدار

سهامدران تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت شاهد 69.999.994 99.994
شرکت هرمز انرژی 1 0.001
شرکت بازرگانی شاهد 1 0.001
شرکت عمران و توسعه شاهد 1 0.001
شرکت سرمایه گذاری سعدی 1 0.001
شرکت سرمایه گذاری سعدی کیش 1 0.001
شرکت بازرگانی مبارکه 1 0.001
جمع 70.000.000 100