پروژه های تکمیل یا واگذار شده

پروژه : افرا جلال
زیربنا کل : 1150 متر مربع
کاربری : اداری
آدرس: کارگر شمالی نبش بزرگراه جلال آل احمد
پروژه : افرا گلچین
زیربنا کل : 2500 متر مربع
کاربری : تجاری
آدرس: انتهای امام علی شمال ورودی ازگل خیابان گلچین جنوبی